Prihlásenie Registrácia  

D2 - Protilátky 2

Časový limit: 5s, Pamäťový limit: 64MiB

Programovacie jazyky: Pascal, C, C++, Java, C++0x, Python 3

Počet bodov: 1

[ Pošli riešenie ] [ Tvoje riešenia ] [ Správne riešenia ] [ Vzorové riešenie ]

Na Lekáskej fakulte UPJŠ aktuálne prebieha viacerovo výskumov a štúdií týkajúcich sa ochorenia COVID-19 (napr. testovanie protilátok). Lekárske štúdie sa overujú opakovaním testov na odobratých vzorkách, ako aj opakovaným kontrolným odberom náhodne vybraných osôb.
Pomôžte napísať program, ktorý dokáže pracovať s nameranými výsledkami takýchto testov. Musí zvládnuť úpravu výsledku a nájsť k-tu osobu v poradí, ktorá prekročila stanovenú hranicu protilátok.

Vstup

Prvý riadok obsahuje dve čísla N, T určujúce počet zapojených osôb a hranicu protilátok.
Druhý riadok obsahuje N čísel, hodnoty protilátok i-tej osoby pi.
Nasleduje Q riadkov dvoch typov:
Z i p ... zmeň hodnotu protilátok na p u i-tej osoby, 1 ≤ i ≤ n
N k ... nájdi k-tu osobu, ktorá prekročila hranicu protilátok
Vstup je ukončený riadkom obsahujúcim písmeno E, znamenajúcim koniec vstupu.

D1

2 ≤ N, Q ≤ 1 000
1 ≤ T ≤ 1 000
0 ≤ pi ≤ 1 000

D2

2 ≤ N, Q ≤ 100 000
1 ≤ T ≤ 100 000
0 ≤ pi ≤ 100 000

Výstup

Pre každú otázku zo vstupu obsahuje jeden riadok obsahujúci poradové číslo osoby (číslované od jedna), resp. -1 (ak sa daný počet osôb s protilátkami v štúdii nenachádza).

Príklad

Vstup

5 3
5 2 10 1 3
N 1
N 3
Z 2 7
N 3 
E

Výstup

1
-1
3
Poznámka: V zadaných meraniach sú dve osoby s prekročeným počtom protilátok (prvá a tretia). Po zmene nameraných hodnôt sú už takéto osoby tri.